Zeus, de heerster van Olympus, groeide op in Kreta.

Toen hij oud genoeg was, vertelde zijn zus Metis hem hoe hij zijn andere broers en zussen kon redden, die waren opgegeten door zijn vader, Kronos. Vermomd als wijnschenker gaf Zeus zijn vader dodelijke nectar te drinken. Kronos braakte alle andere goden uit, die Zeus vervolgens hielpen zijn vader te verslaan.

Zeus, een zoon van de titanen Kronos en Rhea, was de Griekse opppergod. Samen met zijn zuster en echtgenote Hera en de tien andere Olympische goden bewoonde hij de top van de Olympus. Een bijna drieduizend meter hoge berg in het noordoosten van Griekenland.

Zeus was een echte hemelgod, die door de dichter Homerus vaak de wolkenverzamelaar werd genoemd. Alle krachten van de hemel, van de regen tot sneeuw, hagel en onweer,werden door hem beheerst en gehanteerd. Het met hem verbonden dier was de adelaar, de roofvogel die over de hemel regeert. (Zeus nam eens de gedaante van een adelaar aan om de door hem beminde jongeling Ganymedes te roven). Zijn heilige boom was de eik. Zijn wapens waren de bliksems, waarmee hij iedereen op wie hij het gemunt had kon treffen en uitschakelen. Tevens beschikte hij over de aegis, het met kwasten of franjes versierde ‘geitenvel’dat hij over zijn schouders kon dragen en als schil kon gebruiken (ook zijn dochter Athena tooide zich vaak met de aegis. Door met de aegis te zwaaien maakte Zeus zijn macht kenbaar de hemel betrok dan tot een duistere onweerslucht. Zeus gold niet alleen als hemelgod, maar ook als de vader van goden en mensen. Want hoewel hij heel wat goddelijke en menselijke nakomelingen had verwekt, waren vele goden geen kinderen van hem en was hij evenmin de schepper van de mensen.

In deze hoedanigheid bestuurde hij het heelal, verleende hij vorsten het koningschap, was hij de beschermer van het huiselijk leven en zag hij erop toe dat mensen en goden zich hielden aan normen en waarden, aan de ongeschreven goddelijke wetten die niet mochten worden overtreden. Zo gold in de Griekse wereld de gastvrijheid die men vreemdelingen en reizigers moest betonen als een heilig goed. Wie de wetten van de gastvrijheid overtrad kon erop rekenen door Zeus zwaar te worden bestraft. Ook wie een valse eed aflegde of een smekeling bij een altaar in een tempel aanviel of doodde, viel bij de oppergod in ongenade.

Ernstige misdaden werden in de mythologie zwaar door hem bestraft. Tantalus die de goden bij wijze van experiment zijn zoon Pelops voorzette, moest eeuwigedurende kwellingen ondergaan in de Tartarus, het onherbergzaamste gedeelte van de onderwereld. En de titan Prometheus, onvermoeibaar pleitbezorger van de rechten van de mensheid. Werd op last van een geërgerde Zeus aan gruwelijke folteringen blootgesteld omdat hij een goddelijk privelige, de kennis van het vuur aan de mensen had weggeschonken.

Als Zeus stervelingen van zijn besluiten op hoogte wilde brengen deed hij dit meestal door middel van voorteken als de vlucht van de adelaar of bepaalde soorten blikseminslagen. Soms stuurde hij de goddelijke boodschappers Iris of Hermes naar de aarde om gedetailleerde instructies te verschaffen. Zeus was de jongste zoon van Kronos en Rhea, die eerder Hestia, Demeter, Hera, Hades en Poseidon op de wereld zetten. Zij werden kort na hun geboorte uit voorzorg verslonden door hun vader, die wist dat een van zijn nakomelingen hem zou afzetten. Zeus bleef dit vreselijke lot bespaard, want Rhea gaf haar echtgenoot in plaats van de baby een in doeken gewikkelde steen, die hij direct naar binnen werkte zoner hem verder een blik waardig te keuren. Zeus werd naar het eiland Kreta overgebracht en daar door de nimf of geit Amalthea in het geheim opgevoed op de berg Ida of de berg Dicte.

Toen Zeus volwassen was geworden, dwong hij Kronos om zijn broers en zusters weer uit te braken. Vervolgens brak een goddelijke machtsstrijd uit over de heerschappij in het heelal, die uiteindelijk in het voordeel van Zeus en zijn broers werd beslecht. Zij verdeelden het heelal onder elkaar. Hades kreeg de heerschappij over de onderwereld, Poseidon die over de wateren en Zeus die over de hemel. Zeus werd als leider van de opstand tegen de titanen, tevens tot oppergod uitgeroepen.

Zeus (zoon van Kronos, oppergod: koning van goden, heerst over de hemel, lucht, het weer en de bliksem