HERACLES oersterke Griekse held

Heracles, zoon van Zeus en Alcmene, was de ontzagwekkendste van alle helden uit de Griekse mythologie.

De zeer gespierde, oersterke Heracles was een buitengewoon populaire figuur, over wie vele verhalen bestonden en die veelvuldig werd af- en uitgebeeld. Heracles was een geducht boogschutter er worstelaar. Naast de boog was zijn favoriete wapen de knots, die hij het liefst sneed uit het hout van een olijfboom. Heracles had een genereus, nobel en goedmoedig karakter, maar was niet vrij van minder prettige eigenschappen. Zo was hij soms afgunstig en vaak buitengewoon driftig. Zeker wanneer hij meende onrechtvaardig te worden behandeld kon hij plotseling in heftige woede ontsteken.

Heracles werd door de oppergod Zeus verwerkt bij de sterfelijke vrouw Alcmene. De verwerking en geboorte van Heracles vielen niet in goede aarde aarde bij Zeus echtgenote Hera. Afgunstig als zij was zou ze de held dan ook zijn leven lang blijven dwarsbomen. Maar niet alle goden waren tegen hem gekant, zo kon hij later steeds rekenen op de loyale steun en bescherming van Athena.

Toen Heracles acht maanden oud was, deed Hera een eerste poging hem te vernietigen. Nadat Alcmene hem en zijn tweeling halfbroer Iphicles te slapen had gelegd, werden de zuigelingen belaagd door twee geweldige slangen. Hera had de monsters gestuurd met de opdracht Heracles te doden, maar het pakte anders uit. Moeiteloos wurgde de kleine held de beide dieren, het ene met zijn linker, het andere met zijn rechterknuistje. Heracles kreeg een gedegen opvoeding van verschillende voortreffelijke leraren. Zo onderwees zijn aardse stiefvader Amphitryon hem in het wagenmennen, gaf Castor, een van de beide Dioscuren, hem onderricht in zwaardvechten en krijgskunde, en kreeg hij boksles van een van de zonen van Hermes.

Een van Heracles leraren, Linus werd echter zijn eerste dodelijke slachtoffer. Linus moest Heracles het bespelen van de lier bijbrengen, een vaardigheid die de held niet erg aansprak. Toen Linus Heracles wegens ongehoorzaamheid een draai om de oren gaf, sloeg zijn pupil hem met de lier dood.

Amphitryon liet Heracles daarop vee hoeden in het Cithaeron gebergte. Daar doodde hij als achtienjarige een verscheurende leeuw die de kuddes van zijn stiefvader en diens buurman koning Thespius teisterde. In de zelfde periode verwekte hij nageslacht bij Thespius vijftig dochters.

Nadat de jonge Heracles de stad Thebe van een aantal gevaarlijke vijanden had ontdaan, schonk de Thebaanse koning Creon hem de hand van zijn dochter Megara en benoemde hem tot beschermer van de stad. Er rustte evenwel geen zegen op dit huwelijk. De onverzoenlijke Hera sloeg Heracles met waanzin en in een vaag van verstandsverbijstering doodde hij onder meer zes van zijn eigen kinderen. Nadat hij weer tot bezinning was gekomen raadpleegde Heracles het orakel van Delphi dat hem opdroeg boete te doen door zich in dienst te stellen van Eurystheus, de koning van de steden Mycene en Tiryns in Argolis op de Peloponesus. Voor zijn geboorte had Zeus het plan gekoesterd Heracles over dit gebied te laten heersen, maar Hera was hem te vlug af geweest en had er met een list voor gezorgd dat het toeviel aan haar protégé Eurystheus.

Eurystheus, een figuur die in geen enkel opzicht aan Heracles kon tippen, legde hem twaalf schijnbaar onmogelijke taken op, Alleen door deze twaalf werken van Heracles tot goed einde te brengen kon de held weer vrij man worden.